Friday, May 6, 2011

Workshop on Cryptanalysis of GSM


Workshop on GSM CryptanalysisWorkshop on Cryptanalysis of GSM

کارگاه آموزشی تحلیل الگوریتم رمز GSM

 

شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه صنعتی شریف کارگاه آموزشی تحلیل الگوریتم های رمز GSM را در تاریخ 31/2/1387 در سالن کهربای دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار نمود. جدول زمانبندی برنامه های ارائه- شده در کارگاه آموزشی شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه صنعتی شریف به شرح زیر است.

برنامه

زمان

توضیحات

تلاوتی چند از آیات قرآن مجید

9:05 صبح

آقای شریفی

سخترانی افتتاحیه

9:10 صبح

آقای فرحت

مروری بر حملات A5/1

9:15 صبح

آقای سجادیه

تحلیل الگوریتم رمز GSM با کمک کدهای تصحیح خطا

9:40 صبح

آقای بهرک

تحلیل A5/2، الگوریتم رمز GSM ایران در همراه اول

10:05 صبح

خانم رجب­زاده عصار

برنامه پذیرایی از مهمانان

10:30 صبح

آقای موسوی

حمله پایه به A5/1، الگوریتم رمز GSM در ایرانسل

10:45 صبح

آقای شریفی

حمله به الگوریتم رمز GSM با توجه به بده بستان داده، زمان و حافظه

11:10 صبح

آقای کورکچی

تحلیل خطای همزمانی الگوریتم رمز GSM

11:40 صبح

آقای مختاری

استراحت

12:10 بعدازظهر

-

برنامه ناهار برای مهمانان

12:30 بعدازظهر

آقای موسوی

وقت نماز

1:08 بعدازظهر

-

تحلیل همبستگی A5/1، الگوریتم رمز GSM

1:35 بعدازظهر

آقای فرحت

تحلیل الگوریتم رمز نسل سوم GSM (UMTS)

2:10 بعدازظهر

خانم احمدیان

تحلیل همبستگی E0، الگوریتم رمز Bluetooth

2:35 بعدازظهر

خانم جنّتیدر ادامه فایل ارائه ها آمده است.
آقای سجادیه مروری بر امنیت GSM
آقای بهرک تحلیل الگوریتم رمز GSM با کدهای تصحیح خطا و مروری بر حملات فعال بر GSM
خانم رجب زاده تحلیل الگوریتم رمز A5/2
آقای شریفی حمله پایه بر روی الگوریتم رمز A5/1
آقای کورکچی حمله به الگوریتم A5/1 با بده بستان داده، زمان و حافظه
آقای مختاری تحلیل خطای همزمانی A5/1
آقای فرحت تحلیل همبستگی الکوریتم رمز A5/1
خانم احمدیان مروری بر حملات الکوریتم رمز A5/3
خانم جنتی تحلیل همبستگی E0، الگوریتم رمز Bluetooth

 

No comments: